Ανοιχτός διαγωνισμός για την συντήρηση του δρόμου Λεωνιδίου - Κοσμά


Όπως είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενο ποστ, ο Πέτρος Τατούλης υπέγραψε τη δημοπράτηση του έργου συντήρησης της επαρχιακής οδού Λεωνιδίου - Κοσμά

Έτσι λοιπόν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας προκηρύσσεται Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΚΟΣΜΑ» Προϋπολογισμού Μελέτης: Εκατό χιλιάδων Ευρώ (Αρ.: 100.000 €).

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού ( Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τιμολόγιο, κλπ. ) από τα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας στην Τρίπολη, οδός 2ο χλμ. Τρίπολης – Περιθωρίου ,όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την 18-02-2016, ημέρα Πέμπτη και έως ώρα 2.30 μμ. Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2713 – 610343, FAX : 2713-610342 . Αρμόδιος υπάλληλος κ. Κυρίμη Ελένη.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 23-02-2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10 π.μ. (Λήξη Επίδοσης Προσφορών) στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας στην Τρίπολη, οδός 2ο χλμ. Τρίπολης - Περιθωρίου,

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι της προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ( σε ακέραιες μονάδες ) κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο Τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτοί μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις:

  • - Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμεονωμένοι ή σαν κοινοπραξία, εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π. του ΥΠΕΧΩΔΕ αφ’ όσον ανήκουν σε μια εκ των τάξεων Α1 και άνω στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

  • - Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια ( ποιοτικά και ποσοτικά ) με το δημοπρατούμενο και σε τάξη και σε κατηγορία αντίστοιχη με μια εκ των τάξεων Α1 και άνω του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

  • - Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ , με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418 /84 όπως ισχύει σήμερα ( αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας )

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.626,02 € και ισχύ τουλάχιστον τουλάχιστον εννέα μηνών και τριάντα ημερών , μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και πρέπει να απευθύνεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΣΑΕΠ 526 της Π.Ε. Αρκαδίας, ενώ δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Με πληροφορίες από arcadiaportal.gr

INSTAGRAM FEED

@kosmasarcadia